فارسی دوم دبستان کتابخانه ما

حجم فایل : 2.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا فارسی دوم دبستان کتابخانه ما
ما می توانیم پاسخ پرسش های خود را به روش های گوناگون و به کمک رایانه ، کتاب ، مجله و یا افراد دانا پیدا کنیم .

کتاب ها و مجله های مناسب سن خود را پس از هم فکری و مشورت با بزرگ تر ها انتخاب کنید .
محتوای درس تشکیل و نگه داری کتاب در کتاب خانه مدرسه ، کلاس یا منزل کمک می کند که اطلاعات تازه ای کسب کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی پیشرفت کنیم .

توجه : کتاب مناسب گروه سنی شده (گروه سنی ب ) است .
فایده کتابخانه قواعد دستوری به کلماتی که به اول کلمات دیگر اضافه می شوند و ترکیب جدیدی می سازند (پیشوند) می گویند.
با افزودن پیشوند (هم) به برخی کلمات می توان ترکیب جدید ساخت .
مثل : هم + کار = همکار
هم +دل = همدل
هم + فکر = همفکر قواعد دستوری به کلماتی که شکل (خانه ه) در آخر آن ها صدای (اِ) می دهد ، (ای مستقل ) اضافه می شود . مانند : نامه ای

کلماتی که شکل ( خانه ه ) در آخر آن ها صدای (ه ) می دهد ، (ی ) به آخر کلمه می چسبد .
مانند : سیاه + ی = سیاهی کلمات جدید درس صدای پرندگان – نظم – احوال پرسی – کاغذ – به صورت گروهی – پیشنهاد – مجلّه ها
ویژه – هم فکری – انتخاب – مشورت - تهیّه تمرین 1- دور کلماتی که آخر آن ها (ای ) قرار می گیرد را خط بکشید .
شانه- کثیف – غذا – سلیقه – خنده – ماه – کوتاه – رزمنده – فایده

2- به آخر کدام کلمه ( ای ) اضافه می شود ؟
الف : روباه ب : رفته ج : راه 3- املاء کدام کلمه صحیح است ؟
الف: اشاره ب: مجله ج : انتخواب

4- با افزودن (هم ) به ابتدای کدام کلمه ی زیر ، ترکیب جدید و با معنایی درست نمی شود ؟
الف : کتابخانه ب: کلاس ج : سن پایان...